CO2-Neutral på vores danske hovedkontor

Der er flere metoder til at fjerne CO2 fra atmosfæren. Vi samarbejder med den danske virksomhed Klimate om at indkøbe og analysere CO2-fjernelsesprojekter fra hele verden for at finde de bedste løsninger. Med Klimates hjælp samler vi forskellige leverandører og projekter i porteføljer. Ved at kombinere forskellige teknologier, leverandører og projekter mindsker vi risikoen for at "sætte alt på ét bræt". I stedet spreder vi investeringen og reducerer risikoen, samtidig med at vi støtter en række forskellige teknologier og projekter. 

Det kræver en indsats på tværs af hele virksomheden at blive CO2-neutral, og vi har lagt en klar plan for at nå dette mål.
Først målte vi vores udledninger for at benchmarke vores indsats i forhold til konkurrenterne og definere områder, hvor der er plads til yderligere forbedring. For det andet arbejder vi på at reducere vores udledninger. Som ansvarlig virksomhed reducerer vi, hvor det er muligt, og har sat en klar kurs mod yderligere reduktioner. Det er dog ikke muligt at reducere til nul, og det er der, vi skal hen for at holde os inden for målene i Parisaftalen. Som et tredje skridt fjerner vi vores uundgåelige udledninger. Fjernelse af CO2 er ikke en undskyldning for at opretholde de nuværende udledninger, men en indsats for at bringe vores virksomhed så tæt på nul som muligt. 

I øjeblikket fjerner vi 132 tons CO2 ved hjælp af tre forskellige naturbaserede og hybride løsninger. 70 % af CO2 fjernes ved hjælp af naturbaserede løsninger, der generelt giver flere fordele. De hybride metoder, der leverer de resterende 30 %, betragtes imidlertid som hurtigere og mere permanente, og tiltrækker derfor meget af vores investering. Vi forventer, at omkostningerne ved hybridteknologi vil falde, og selvom vi sigter mod at opretholde en lignende opdeling i vores investeringer, vil de bevæge sig i retning af en mere langsigtet fjernelse af CO2.

 

 

 

 

SKOVBRUG 70%


 

"ENHANCED WEATHERING" 20%


 

BLÅT KULSTOF 10%

SKOVBRUG 70 %

Træer er jordens naturlige maskiner til fjernelse af kulstof. Træer binder CO2 ved hjælp af fotosyntese og opbevarer det i alle træets dele. Et enkelt træ kan optage op til et ton CO2 i sin levetid.

 • Genopretter biodiversiteten
 • Skaber lokale jobs og økonomiske muligheder
   

Skovbrug omfatter genplantnings- og skovrejsningsprojekter. Ved genplantning af skov forstås genplantning af tidligere skovarealer, som er gået tabt på grund af f.eks. skovrydning, mens skovrejsning er genplantning af ikke-skovarealer. Området beplantes med træer – naturligt forekommende eller andre ikke-invasive arter – for at øge skovenes væksthastighed. I skovlandbrugssystemer plantes træer sammen med afgrøder som kaffe eller bananer. Træerne lagrer kulstof i biomasse over og under jorden, som de binder ved hjælp af fotosyntese. CO2'en forbliver ude af atmosfæren, så længe træet er i live.   

Sidegevinster

Skovene er hjemsted for ca. 80 % af verdens biodiversitet. Denne biodiversitet er forudsætningen for liv, og uden den er vores kollektive sundhed og levebrød i fare. Derudover renser skovene den luft, vi indånder, forhindrer katastrofale naturkatastrofer ved at stabilisere jorden og sikre en ren og pålidelig vandforsyning, samtidig med at oversvømmelser forhindres. Rundt om i verden har samfund også givet skovene stor æstetisk, rekreativ og åndelig værdi. For ikke at tale om de op mod 60 millioner jobs på verdensplan, der er forbundet med skovbrug.

"ENHANCED WEATHERING" 20%

"Enhanced weathering" er en naturbaseret løsning til kulstoffjernelse, der forbedrer CO2-optagelsen i havet. Når der spredes sten, der indeholder olivin, på kyststrækninger, opløses de i havvand, hvilket øger havets CO2-optagelse.

 • Høj grad af permanens 
 • Høj additionalitet
   

"Weathering" henviser til nedbrydning og opløsning af sten og mineraler på jordens overflade. I processen fjernes CO2 fra atmosfæren og indlejres i karbonater. "Enhanced weathering" indebærer kunstig fremskyndelse af denne proces ved at tilsætte pulveriserede silikatsten til forskellige økosystemer: (1) Spredes ud over agroøkosystemer og reagerer med kulsyre (CO2 opløst i regnvand) og danner karbonater. (2) Spredes direkte på strandene eller på havoverfladen, hvor bølgerne fører dem ud i havene. Her reagerer stenpartiklerne med brintioner, hvilket ændrer havets kemi, hvorved det kan absorbere mere CO2 fra atmosfæren. (3) På grund af deres smukke udseende kan silikatsten også bruges til landskabspleje.    

Sidegevinster

Udnyttelse af silikatsten til "enhanced weathering" har flere positive virkninger. Når disse mineraler anvendes i landbruget, bliver de ført tilbage til jorden, hvilket giver sundere afgrøder og beskytter mod skadedyr og sygdomme. Dette reducerer så brugen af gødning og pesticider, og nedbringer således også omkostningerne til fødevareproduktion og bidrager til fødevaresikkerheden. "Enhanced weathering" modvirker også et af vores største miljøproblemer: forsuring af havene. "Enhanced weathering" leverer desuden de karbonater, der er nødvendige for, at skaldyr, koraller og visse planktonarter kan overleve og formere sig.


BLÅT KULSTOF 10%

Ocean Blue Carbon er en metode, der udnytter kulstofbindingspotentialet i havets biomasse. CO2 fjernes permanent fra atmosfæren ved at transportere tang ud midt i havet og sænke den kulstofholdige biomasse ned i dybet.

 • Høj additionalitet
 • Høj grad af permanens
   

De generelle processer, der er involveret i Ocean Blue Carbon, er skitseret nedenfor:
1 – CO2 opfanges af tang, der vokser i overfladevand, og omdannes derefter til kulstofrig biomasse i en proces, der kaldes fotosyntese.
2 – De flydeanordninger, hvorpå tangskovene vokser, bevæger sig med strømmene ud i havet. 
3 – Når tangbevoksningen rammer en kritisk masse, nedbrydes flydeanordningen, og biomassen synker ned på havbunden. 

Sidegevinster

Et af de største miljøproblemer, vi står over for, er eutrofiering langs kysterne. Det sker, når for meget kvælstof og fosfor løber fra jorden og ud i havet, f.eks. fra landbrugsaktiviteter. Disse næringsstoffer forårsager algeblomster, der opbruger ilten og forhindrer sollys i at trænge gennem vandoverfladen, hvilket igen resulterer i "døde zoner" i havet. Ocean Blue Carbon-metoder modvirker dette, da tang regulerer næringsstofniveauet, når det optager kvælstof og fosfor for at vokse. Forskning viser, at tangproduktion også reducerer surhedsgraden i havene, forbedrer biodiversiteten og hjælper med at beskytte vores kyster mod stormflod og erosion.