Gedragscode

Iedereen bij Oase Outdoors zet zich in om wettig en ethisch te handelen in onze bedrijfsvoering. We werken volgens een gedragscode die als leidraad dient voor het dagelijkse gedrag van medewerkers, managers en externe bestuursleden van de Oase Outdoors Group.

De gedragscode bevat de belangrijkste principes van ethisch gedrag en verwachtingen omtrent al het bovengenoemde. We streven er ook naar dat onze leveranciers, vertegenwoordigers en andere zakenpartners voldoen aan de principes van onze gedragscode.

De gedragscode is gebaseerd op de tien principes van het Global Compact van de VN. Deze zijn op hun beurt afgeleid van de Universele verklaring van de rechten van de mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling, en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

De Principes behelzen:
Mensenrechtenprincipe 1: Bedrijven moeten de bescherming van de internationaal erkende mensenrechten steunen en respecteren. Principe 2: Voorkomen dat ze medeplichtig worden aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeidsprincipe 3: Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling handhaven. Principe 4: De afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid. Principe 5: De daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en principe 6: De bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

Milieuprincipe 7: Bedrijven moeten een preventieve aanpak van milieuproblemen ondersteunen. Principe 8: Initiatieven ontplooien ter bevordering van meer milieuverantwoordelijkheid en principe 9: De ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.

Anticorruptieprincipe 10: Ondernemingen moeten corruptie in al haar vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.