ONS DEENSE HOOFDKANTOOR IS CO2-NEUTRAAL

Er zijn verschillende manieren om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Samen met de Deense firma Klimate zoeken en analyseren we koolstofverwijderingsprojecten uit de hele wereld, met als doel de beste oplossingen te vinden. Ondersteund door Klimate brengen we verschillende leveranciers en projecten in portefeuilles samen. Door verscheidene technologieën, leveranciers en projecten aan elkaar te linken, beperken we de risico's van het 'wedden op één paard'. We spreiden de investeringen en verminderen de risico's terwijl we tegelijkertijd uiteenlopende technologieën en projecten steunen. 

Het hele bedrijf zet zich in om CO2-neutraal te worden en we hanteren een helder plan om dit doel te bereiken.
Ten eerste hebben we onze uitstoot gemeten om onze aanpak te vergelijken met die van de concurrentie en te bepalen op welke punten we verder kunnen verbeteren. Ten tweede werken we aan de vermindering van onze uitstoot. Als een verantwoordelijk bedrijf verminderen we waar dat kan en hebben we een duidelijke route uitgestippeld naar verdere vermindering. Het is echter niet mogelijk om naar nul te gaan, en dat is wél waar we naartoe moeten om binnen de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te blijven. Ten derde verwijderen we onze onvermijdelijke uitstoot. Het verwijderen van CO2 is geen excuus om het huidige uitstootniveau te handhaven, maar een poging om ons bedrijf emissieloos te maken. 

We verwijderen momenteel 132 ton CO2 via drie verschillende, op de natuur gebaseerde en hybride oplossingen. We zien dat 70% van de CO2-verwijdering verloopt via op de natuur gebaseerde oplossingen, die doorgaans ook meer bijkomende voordelen bieden. De hybride methodes die de resterende 30 procent realiseren, zijn echter sneller en permanenter. Daarom investeren we vooral in deze methodes. We verwachten dat de kosten van hybride technologieën zullen dalen. En hoewel we een vergelijkbare verdeling van onze investeringen nastreven, zullen de investeringen verschuiven naar meer langdurig verwijderen van CO2.

 

 

 

 

BOSBOUW 70%


 

VERBETERDE VERWERING 20%


 

BLUE CARBON 10%

BOSBOUW 70%

Bomen zijn de natuurlijke 'machines' van de aarde om CO2 te verwijderen. Bomen nemen CO2 op via fotosynthese en slaan deze op in alle delen van de boom. Eén enkele boom kan tijdens zijn levensduur tot een ton CO2 opnemen.

  • Herstelt de biodiversiteit
  • Creëert lokale banen en economische kansen

 

Bosbouw behelst herbebossings- en bebossingsprojecten. Bij herbebossing gaat het om het opnieuw beplanten van bosgebieden die door bijv. ontbossing verloren zijn gegaan, terwijl bebossing betrekking heeft op het opnieuw beplanten van niet-bosgebieden. Het gebied wordt beplant met bomen - inheemse of andere niet-invasieve soorten - om bossen sneller te laten groeien. In boslandbouwsystemen plant men bomen naast gewassen zoals koffie of bananen. De bomen nemen CO2 op via fotosynthese en slaan deze op in biomassa boven en onder de grond. Zolang de boom leeft, blijft de CO2 uit de atmosfeer.     

Bijkomende voordelen

Bossen fungeren als thuisbasis voor ongeveer 80% van de biodiversiteit in de wereld. Deze biodiversiteit is het web van het leven. Onze gezamenlijke gezondheid en bestaansmiddelen lopen ernstig gevaar als die diversiteit er niet meer is. Bovendien zuiveren bossen de lucht die we inademen, voorkomen ze natuurrampen door de bodem te stabiliseren en zorgen ze voor een schone en betrouwbare watervoorziening terwijl ze tegelijkertijd ook wateroverlast voorkomen. Wereldwijd hechten samenlevingen ook grote esthetische, recreatieve en spirituele waarde aan bossen. En dan hebben we het nog niet eens over de ruim 60 miljoen banen, overal ter wereld, die samenhangen met bosbeheer.

VERBETERDE VERWERING 20%

Verbeterde verwering is een op de natuur gebaseerde oplossing voor CO2-verwijdering die de opname van CO2 door de oceaan versterkt. Wanneer men gesteente dat olivijn bevat op kustlijnen aanbrengt, lost dat in zeewater op. Dit verhoogt de CO2-opname door de oceaan.

  • Hoge permanentie 
  • Hoge toegevoegde waarde

 

Verwering is het afbreken en oplossen van rotsen en mineralen op het aardoppervlak. Daarbij wordt CO2 uit de atmosfeer gehaald en in carbonaten opgenomen. Verbeterde verwering houdt in dat men dit proces kunstmatig versnelt door verpulverd silicaatgesteente toe te voegen aan verschillende ecosystemen: (1) Verspreid op agro-ecosystemen, reageert het met koolzuur (CO2 opgelost in regenwater) en vormt het carbonaten. (2) Rechtstreeks verspreid op stranden of op het zeeoppervlak, waar het door golfslag in de oceanen terechtkomt. Daar reageren de steendeeltjes met waterstofionen, waardoor de samenstelling van de oceaan verandert en er meer CO2 uit de atmosfeer wordt opgenomen. (3) Omdat het zo mooi is, komt silicaatgesteente ook goed van pas in de landschapsarchitectuur.    

Bijkomende voordelen

Het gebruik van silicaatgesteente bij verbeterde verwering (enhanced weathering - EW) heeft meerdere positieve effecten. Wanneer men deze mineralen in de landbouw toepast, verbetert de terugvoer ervan naar de bodem de gezondheid van de gewassen en bieden ze bescherming tegen plagen en ziekten. Dit leidt tot minder gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en dus tot lagere kosten voor de voedselproductie. Ook draagt het bij tot meer voedselzekerheid. EW pakt ook één van onze grootste milieuproblemen aan: de verzuring van de oceanen. Bovendien levert EW de carbonaten die nodig zijn voor het voortbestaan en de voortplanting van schelpdieren, koralen en bepaalde planktonsoorten.

BLUE CARBON 10%

Ocean Blue Carbon is een methode die het potentieel benut om CO2 vast te houden in de biomassa van de oceaan. CO2 wordt permanent uit de atmosfeer verwijderd door zeewier naar het midden van de oceaan te transporteren en de CO2-rijke biomassa naar de diepte te laten zinken.

  • Hoge toegevoegde waarde
  • Hoge permanentie

 

De algemene processen die een rol spelen bij 'ocean blue carbon' worden hieronder uiteengezet:
1 - CO2 wordt opgenomen door zeewier dat in het oppervlaktewater groeit en wordt dan (via een proces dat fotosynthese heet) omgezet in CO2-rijke biomassa.
2 - De drijvende elementen, waarop de zeewierbossen groeien, bewegen met de stromingen mee de oceaan in. 
3 - Zodra de groei van het zeewier een kritische massa bereikt, breken de drijvende elementen af en zinkt de biomassa naar de bodem van de oceaan. 

Bijkomende voordelen

Eén van de grootste milieuproblemen die we het hoofd moeten bieden, is eutrofiëring (vermesting) van de kust. Dit ontstaat wanneer er te veel stikstof en fosfor vanaf het land in de oceaan terechtkomt, bijv. door landbouwactiviteiten. Deze voedingsstoffen veroorzaken algenbloei die het zuurstofgehalte verlaagt en verhindert dat zonlicht door het wateroppervlak dringt. Dit leidt dan tot 'dode zones' in de oceaan. Methodes op basis van 'ocean blue carbon' gaan dit tegen. Zeewier regelt namelijk het nutriëntengehalte bij de opname van stikstof en fosfor om te groeien. Uit onderzoek blijkt ook dat de zeewierproductie de zuurgraad van de oceanen verlaagt, de biodiversiteit verbetert en onze kusten beter beschermt tegen stormvloeden en erosie.